Šilutės mero bendražygis vėl pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija svarstė politiko, Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio bendražygio, verslininko Stepono Kazlausko elgesį. Pripažinta - politinis veikėjas pažeidė įstatymą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Pripažinti, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas, atstovavęs uždarajai akcinei bendrovei „Žibai“ santykiuose su Šilutės rajono savivaldybės administracija, pasirašydamas 2020 m. gegužės 22 d., 2020 m. liepos 8 d., 2020 m. liepos 17 d., 2020 m. rugsėjo 21 d., 2020 m. rugsėjo 24 d., 2021 m. balandžio 22 d., 2021 m. gegužės 12 d., 2022 m. liepos 7 d., 2022 m. lapkričio 18 d. rangos darbų sutartis, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.

2.    Siūlyti Šilutės rajono savivaldybės merui nustatyti kontrolės ir priežiūros tvarką, veiksmingai užtikrinančią Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo atstovauti šioje savivaldybėje, įskaitant ir jos administraciją, laikymąsi.

 

Visas sprendimo tekstas

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

SPRENDIMAS

 

DĖL STEPONO KAZLAUSKO

2023 m. kovo 29 d. Nr. KS-54

Vilnius

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija): Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas, nariai Virginija Aleksejūnė, Tomas Blinstrubis ir Martinas Žaltauskas, atlikusi tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Kazlausko elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms,

n u s t a t ė:

Tyrimo pagrindas ir dalykas

Komisija 2022 m. gruodžio 27 d. gavo pranešimą, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas (toliau – ir Tiriamasis), būdamas uždarosios akcinės bendrovės „Žibai“ (toliau – Bendrovė) direktorius ir atstovaudamas šiai bendrovei, su Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi 2022 m. lapkričio 18 d. sudarė rangos darbų sutartį dėl inžinerinių statinių ir tinklų, esančių Šilutėje, rekonstravimo. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas Komisijos prašė įvertinti, ar S. Kazlausko, kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens, veiksmai neprieštarauja Įstatymo nuostatoms, nustatančioms apribojimus atstovauti.

Komisija, 2023 m. sausio 4 d. posėdyje apsvarsčiusi šį pranešimą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 2 punkto, 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nusprendė pradėti tyrimą dėl S. Kazlausko veiksmų, t. y. atstovavimo Bendrovei 2022 m. lapkričio 18 d. pasirašant sutartį su Šilutės rajono savivaldybės administracija, atitikties Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

Atlikdama tyrimą Komisija gavo papildomos informacijos, kad S. Kazlauskas, atstovaudamas Bendrovei, 2020 m. gegužės 22 d. ‒ 2022 m. liepos 7 d. su Šilutės rajono savivaldybės administracija buvo sudaręs dar aštuonias sutartis dėl rangos darbų. Todėl Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalies nuostata, 2023 m. vasario 15 d. posėdyje nusprendė išplėsti atliekamo tyrimo ribas ir prijungti prie tyrimo šias faktines aplinkybes.

Nagrinėjamuoju atveju Komisija vertina S. Kazlausko veiksmus Šilutės rajono savivaldybės administracijoje nuo 2020 m. gegužės 22 d. iki 2022 m. lapkričio 18 d. devynis kartus sutarčių sudarymo metu atstovavus Bendrovei (toliau – Komisijos tyrimui aktualus laikotarpis).

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 22 straipsnio nuostatas, pranešimams pateikti ar tyrimui savo iniciatyva pradėti nustatomas 3 metų terminas nuo galimo teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo dienos.

Komisija nevertina viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kitų su tuo susijusių procedūrų, kurių pagrindu Šilutės rajono savivaldybės administracija su S. Kazlausko atstovaujama Bendrove sudarė rangos darbų sutartis, teisėtumo ir pagrįstumo.

 

                                                   

                            Nustatytos faktinės aplinkybės

  1. Komisijos tyrimui aktualiu laikotarpiu S. Kazlauskas ėjo (eina) Bendrovės direktoriaus pareigas ir buvo (yra) šios įmonės akcininkas.
  2. Tiriamasis, atstovaudamas Bendrovei, su Šilutės rajono savivaldybės administracija per nurodytą laikotarpį pasirašė tokias sutartis:

2.1. 2020 m. gegužės 22 d. sutartį dėl Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo darbų. Sutartyje nurodytų darbų kaina ‒ 398 000 Eur;

2.2. 2020 m. liepos 8 d. sutartį dėl Akacijų gatvės Žemaičių Naumiesčio miestelyje kapitalinio remonto. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 85 668 Eur;

2.3. 2020 m. liepos 17 d. sutartį dėl Viržių akligatvio Šilutės mieste rekonstravimo darbų. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 115 763 Eur;

2.4. 2020 m. rugsėjo 21 d. sutartį dėl rangos darbų Šilutės seniūnijoje atlikimo. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 2 127,99 Eur;

2.5. 2020 m. rugsėjo 24 d. sutartį dėl Šilutės „Pamario“ pagrindinės mokyklos rūsio atnaujinimo darbų. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 159 999,98 Eur;

2.6. 2021 m. balandžio 22 d. sutartį dėl Vainuto gimnazijos muzikos kabineto atnaujinimo darbų. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 12 080,28 Eur;

2.7. 2021 m. gegužės 12 d. sutartį dėl Šilutės miesto meno mokyklos remonto darbų. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 352 754,93 Eur;

2.8. 2022 m. liepos 7 d. sutartį dėl Naujosios ir Žalgirio 2 gatvių Šilutės mieste kapitalinio remonto ir projektavimo darbų. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 73 005,06 Eur;

2.9. 2022 m. lapkričio 18 d. sutartį dėl inžinerinių statinių ir tinklų, esančių kvartale tarp Knygnešių, H. Zudermano, Žalgirio ir Vytauto gatvių Šilutės mieste rekonstravimo. Sutartyje nurodytų darbų kaina – 2 198 900 Eur.

  1. Šilutės rajono savivaldybės meras Komisijai raštu nurodė, kad S. Kazlauskas Įstatymo nustatyta tvarka į šios savivaldybės įgaliotus atstovus dėl išimties, draudžiančios atstovauti, pritaikymo nebuvo kreipęsis.

Stepono Kazlausko paaiškinimas

Steponas Kazlauskas Komisijai 2023 m. vasario 24 d. raštu paaiškino, kad „gailisi padaręs nusižengimą, pažada daugiau nenusižengti ir prašo Komisijos šį nusižengimą vertinti savo nuožiūra“.

Komisijos 2023 m. kovo 29 d. posėdyje S. Kazlauskas nedalyvavo. Apie Komisijos posėdžio laiką ir dalyvavimo būdą Tiriamasis buvo informuotas tinkamai.

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Pagal Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatą, valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui draudžiama atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Šis draudimas netaikomas esant tokiems Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytiems pagrindams: 1) valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas); 2) valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas.

Apribojimo atstovauti išimtį konkrečiais atvejais, įvertinę interesų konflikto riziką, taip pat gali nustatyti institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, savininko teises ir pareigas įgyvendinantis subjektas, visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba arba valdyba. Sprendimas taikyti šioje dalyje numatytą išimtį turi būti paskelbtas viešai (Įstatymo 12 straipsnio 4 dalis).

  1. Kazlauskas yra Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys, t. y. valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, todėl jam nurodytos Įstatymo nuostatos dėl atstovavimo taikomos tiesiogiai ir visos apimties.

Nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys S. Kazlauskas, atstovaudamas savo valdomai Bendrovei šios savivaldybės administracijoje, Komisijos tyrimui aktualiu laikotarpiu (dvejus su puse metų) su Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi asmeniškai pasirašė devynias sutartis dėl rangos darbų atlikimo už beveik tris su puse milijono eurų (3 398 299,24 Eur), t.y. sudarė 2020 m. gegužės 22 d., 2020 m. liepos 8 d., 2020 m. liepos 17 d., 2020 m. rugsėjo 21 d., 2020 m. rugsėjo 24 d., 2021 m. balandžio 22 d., 2021 m. gegužės 12 d., 2022 m. liepos 7 d., 2022 m. lapkričio 18 d. sutartis. Tiriamasis dėl išimties tvarka suteikiamo leidimo konkrečiu atveju atstovauti Bendrovei nei į Šilutės rajono savivaldybės merą, nei į kitą įgaliotą savivaldybės atstovą kreipęsis nebuvo ir tokio leidimo negavo. S. Kazlauskas šių Komisijos nustatytų faktinių aplinkybių neginčija. Nagrinėjamu atveju taikyti 12 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo išimtį pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalį taip pat nėra pagrindo, nes Tiriamasis, atstovaudamas Bendrovei, veikė ne kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą ir tai nebuvo atstovavimas kitai darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad Tiriamasis, atstovavęs Bendrovei santykiuose su Šilutės rajono savivaldybės administracija, pasirašydamas su šios savivaldybės administracijos direktoriumi devynias aukščiau išvardytas rangos darbų sutartis, nesilaikė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto formalaus draudimo atstovauti.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi,

n u s p r e n d ė:

  1. Pripažinti, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas, atstovavęs uždarajai akcinei bendrovei „Žibai“ santykiuose su Šilutės rajono savivaldybės administracija, pasirašydamas 2020 m. gegužės 22 d., 2020 m. liepos 8 d., 2020 m. liepos 17 d., 2020 m. rugsėjo 21 d., 2020 m. rugsėjo 24 d., 2021 m. balandžio 22 d., 2021 m. gegužės 12 d., 2022 m. liepos 7 d., 2022 m. lapkričio 18 d. rangos darbų sutartis, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.
  2. Siūlyti Šilutės rajono savivaldybės merui nustatyti kontrolės ir priežiūros tvarką, veiksmingai užtikrinančią Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo atstovauti šioje savivaldybėje, įskaitant ir jos administraciją, laikymąsi.
  3. Sprendimo kopiją išsiųsti Steponui Kazlauskui ir Šilutės rajono savivaldybės merui.
  4. Apie sprendimą ir galimybę su juo susipažinti Komisijos interneto svetainėje informuoti pareiškėją.
  5. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.vtek.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

Komisijos pirmininkas                                                                               Gediminas Sakalauskas

guest

0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Citata: